Բյուջետային ծախսեր առաջին եռամսյակ

ծախս առաջին եռամսյակ բյուջ.ծախս առաջին եռամսյակ1 բյուջ.ծախս առաջին եռամսյակ2