ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

2018-19 ՈՒՍՏԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

ուսպլան2018-19 առաջին կիսամյակ


2017-18 ուստարի 2-րդ կիսամյակ